Informatikai rehabilitáció

Informatikai rehabilitáció

Önkormányzatok IT rehabilitációja

A projekt céljainak áttekintése
A javasolt informatikai projekt célja: egy olyan korszerű, működési, és üzemeltetési költségek szempontjából optimális, költséghatékony informatikai eszközrendszer kialakítása, amely a közigazgatási szervek, önkormányzatok informatikai stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekre rugalmasan épít, ezzel összhangban megvalósítja a szolgáltató állam tervét, valamint információszolgáltató tevékenységének hatékonyabbá tételét. A rendszer működtetésével kiszűrhetővé, átláthatóbbá válnak a párhuzamosan futó feladatok, folyamatok.
A projekt közvetett, és közvetlen módon egyaránt segíti az önkormányzatokat az EU konform településtervezésben, és tájékoztatásban, így javítva a település vállalkozóinak versenyképességét, és a lakosság életminőségét. Ennek komplex, gazdasági, valamint társadalmi vetületeit figyelembe véve, a projekt sikeressége köz-, és gazdasági érdek, eredményeit számos közösség, szervezet illetve különböző célcsoport élvezi közvetve, és közvetlenül is. Az elért eredmények hatékony felhasználása érdekében már a megvalósítás során is szükséges olyan informatikai támogatási formák, és eszközök kialakítása, amely egyrészről biztosítja a támogató humán erőforrást, másrészről a létrejövő szolgáltatások, projekt termékek célirányos birtokbavételét, felhasználását, hasznosítását teszik lehetővé.
Az Információs Társadalom hazai megvalósításának minősége, kiépítésének üteme alapvetően meghatározza Magyarország Európai Unión belüli, és globális versenyképességét, ezen keresztül a magyar állampolgárok életminőségét.
Magyarország Kormányának határozata nyomán széles körű közigazgatási egyeztetésekre, és szakmai-társadalmi vitákra került sor. Megfogalmazták azokat a teendőket, víziókat, terveket amelyek azt a célt szolgálják, hogy Magyarország új fejlődési, és modernizációs útra léphessen. Az átstrukturált járási, települési önkormányzati rendszer, továbbá ezek aktív szerepvállalása jelentős mértékben segítheti az Információs Társadalom továbbfejlődését, megteremtve az elektronikus szolgáltatások szélesebb körét, sajátos eszközeivel elősegítve a használók körének bővítését.
Az önkormányzatok, járások, továbbá a járásokhoz tartozó települések közvetlen kapcsolatban vannak az állampolgárok, és a vállalkozások széles körével, így pontos, és aktuális információkkal rendelkeznek az Információs Társadalommal kapcsolatos igényeiket, lehetőségeiket illetően is. Az önkormányzatok akkor tudják a helyzetükből adódó lehetőségeiket megfelelő módon kihasználni az Információs Társadalom megvalósításában, ha költséghatékony módon, gazdaságosan tudják kiaknázni a már meglévő lehetőségeiket!
Ehhez tekintetbe kell venni:

 1. az Európai Unió ajánlásait, mindenekelőtt a Common List of Basic Public Services-ben foglaltakat,
 2. a középtávú stratégiai, valamint gazdasági elképzeléseket, illetve az ezekből származó (és további) gazdasági, illetve társadalmi elvárásokat, beleértve az önkormányzat szolgáltató, a hivatali ügyintézés ügyfél-barát jellegének fokozását, javítását,
 3. az önkormányzat saját, belső igényeit,
 4. az önkormányzat jelenlegi informatikai, és kommunikációs infrastruktúráját, ezen a területen elért eredményeit,
 5. napjaink legkorszerűbb informatikai, kommunikációs lehetőségeit (informatikai szolgáltatások centralizációjából adódó költségmegtakarítási és hatékonyság növelési lehetőségeket, korszerű informatikai szolgáltatás- és folyamatmenedzsment, alkalmazás-integráció, nyílt forráskódú rendszerek bevezethetőségének lehetősége, szervezeti tudásbázis kiépítése, tudás menedzselése, stb.

Koncepciónk felvázolja ezeknek a követelménynek eleget tevő, s az infokommunikáció legújabb eredményeire, legkorszerűbb, és legköltséghatékonyabb megoldásaira épülő, önkormányzati információs rendszert, infrastruktúrát, és megoldási lehetőségeket, amelyből az adott önkormányzat vagy az önkormányzat tulajdonában levő vállalatok informatikai fejlettségi szintjüknek, stratégiai elképzeléseiknek vagy gazdasági lehetőségeiknek megfelelően dönthetnek a bevezetés, megvalósítás mellett.
A projekt mozgástere, az Európai Unió elvárásai
Az EU célja, hogy Európa a világ legversenyképesebb, leggyorsabban fejlődő régiója legyen. Az ennek érdekében elindított e-Europe akció egyértelműen leszögezi, hogy e cél elérésének az információs, tudás alapú társadalom a legfontosabb záloga.
Magyarország globális pozícióinak megőrzése, javítása érdekében – a gazdasági versenyképesség megőrzése, fokozása, és egyéb teendők mellett – ki kell építeni a polgárbarát, szolgáltató közigazgatást, amelynek meghatározó eleme az önkormányzatiság, továbbá lépéseket kell tenni az információs, tudás alapú társadalom kiépítésének irányába (ld. a Rendszer Kontroll Kft. „Smart City” koncepcióját).
A közszolgáltatások végzésére vonatkozó legutóbbi uniós ajánlás, a “Common List of Basic Public Services” az EU a tagállamok számára kötelezettségeket határoz meg az állampolgároknak, valamint az üzleti élet szereplőinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére, és azok interneten keresztül történő igénybevételének szintjeire vonatkozóan. Négy fejlettségi szintet különböztet meg:

 1. szint:   információ – on-line információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról,
 2. szint:   egyirányú interaktivitás – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok letöltésének, kinyomtatásának lehetősége,
 3. szint:   kétirányú interaktivitás – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok on-line úton történő kitöltése, beleértve a hitelesítést,
 4. szint:   ügyintézés – a teljes ügymenet elektronizálása: döntés, kézbesítés, illetékek lerovása.

Az ajánlásban szereplő közigazgatási szolgáltatások közül az alábbiak érintik elsősorban az önkormányzatot:
1. az állampolgárok vonatkozásában:
– személyi okmányok (útlevél, vezetői engedély),
– gépkocsi regisztráció, súlyadó-fizetés, építési engedélyezés,
– hatósági igazolások (születési, házassági stb. anyakönyvi kivonatok), lakcímváltozás bejelentése,
– szociális juttatások, támogatás fizetése,
– helyi adózás,
– egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások.
2. az üzleti szféra szervezetei vonatkozásában:
– cégalapítás bejelentése,
– iparűzési adó,
– engedélyek, stb.
Az önkormányzatok számára elengedhetetlen a saját belső folyamatainak átláthatóságához, valamint az uniós pénzalapokból történő támogatások sikeres megpályázásához, monitoring rendszerének működtetéséhez egy hatékony Vezetői Kontroll és Projektkövető rendszer megléte.
A közigazgatási, ügyviteli folyamatok szervezettségének javításával, korszerű információs rendszerek alkalmazásával tervezhetővé, átláthatóvá, követhetővé válik a település, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok gazdálkodása. Jóval alaposabb, sokoldalúbb lehet a képviselő testület döntéseinek előkészítése, megalapozottabbakká válhatnak a döntések, követhetővé és ellenőrizhetővé válik a feladat végrehajtás. Ezen kívül javulhat a különböző szervek között az adat-, és információcsere, jelentősen javulhat az információ-minőség.
A fenti feladatok megvalósításához szükséges az önkormányzati feladatok kontrollja az alábbiak szerint:

 1. átlátható folyamatok,
 2. felelősségek egyértelmű definiálása, nyomon követése konkrét esetekben is,
 3. elemzésekhez alapadatok generálása, statisztikai adatok előállítása, jelentések készítése,
 4. önkormányzatok közötti információ-csere korszerű előmozdítása,
 5. párhuzamos munkafolyamatok,
 6. adatok duplikációjának elkerülése,
 7. adatvédelmi rendszabályok betartásának biztosítása,
 8. információbiztonság bevezetése, szivárgások megakadályozása,
 9. egységes mentés-archiválás biztosítása,
 10. az önkormányzati szervek munkatársainak informatikai ismereteinek elmélyítése,
 11. a korrupció visszaszorítása, felderítés megkönnyítése,
 12. hatékony, és időtakarékos ügyvitel.

Ezen koncepció célja, hogy az e-Közigazgatási szolgáltatások bevezetése mellett elvégezze az önkormányzatok informatikai rehabilitációját, vagyis a már bevezetett, és meglévő rendszereket optimalizálja, centralizálja, és konszolidálja, továbbá költségcsökkentési lehetőségeket, megoldásokat kínáljon.
A projekt során a Rendszer Kontroll Kft. az önkormányzati rendszerek fejlesztése, és optimalizációja során szerzett tapasztalataira alapozva konkrét javaslatot tesz a gazdaságos működését támogató információtechnológiai fejlesztésekre, bevezetésekre.

 

RENDSZERÜZEMELTETÉS

WEB-ES ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS, SZERVER HOSTING

Szövegréteg

RENDSZERINTEGRÁCIÓ

NYÍLT FORRÁSKÓDÚ RENDSZEREK

SZERVER ÉS ALKALMAZÁS VIRTUALIZÁCIÓ

LICENC MENEDZSMENT

PROJEKTMENEDZSMENT

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

ON-LINE SZOLGÁLTATÁSOK

RENDSZERKONSZOLIDÁCIÓ

TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELEM

ÖNKORMÁNYZATI MEGOLDÁSOK

ÜGYVITELI RENDSZEREK